RIDANGO AS-I TEENUSE TINGIMUSED

Sissejuhatus

Üldsätted

Hind ja tasumine

Vahetamine ja tagasimaksed

Teil on õigus:

 1. Kasutada teenust kooskõlas tingimustega.

 2. Kontrollida kasutatavate piletite või kaardile laaditud raha olekut.

 3. Kasutada isikuandmeid puudutavaid õigusi, mida kirjeldatakse meie isikuandmete töötlemise ja küpsisepõhimõtetes, leitavad siin.

Teil on kohustus:

 1. Sõiduõiguse kasutamiseks kanda kaasas kehtivat dokumenti, piletit või kaarti.

 2. Valideerida pilet või kaart pärast igat ühistranspordisõidukisse sisenemist. Kinnitate, et ainult õigesti valideerimine jõustab teie sõiduõiguse.

 3. Kontrollida valideerimise õnnestumist, millest annab märku helisignaal või validaatori kuvarile ilmuv tekst.

 4. Anda enda kohta õiged andmed ja uuendada andmeid niipea kui vaja.

 5. Vältida tegevusi, millel võib olla otsene negatiivne mõju, sealhulgas teenuse või rakenduse tõrgete tekitamine, kaasa arvatud ebaseaduslik juurdepääs serveritele, mis on seotud rakenduses pakutava teenusega.

 6. Mitte sekkuda teenuse rakenduse nõuetekohasesse töösse või tehnilistesse lahendustesse.

 7. Vältida teenuse kasutamise jälgimist; selliste andmete kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine ükskõik millisel eesmärgil on keelatud.

 8. Vältida tegevusi, mis koormavad või segavad liigselt nõuetekohast teenuse osutamist või rakenduse tööd.

 9. Kasutada rakendust ainult siis, kui teie arvutisüsteemi turvameetmed tagavad rakenduse turvalise töö kolmandatele isikutele andmeid avaldamata.

 10. Tutvuda uuendatud tingimustega regulaarselt.

Meil on õigus:

 1. Piirata teile teenuse osutamist või see lõpetada ette teatamata, kui teie tegevus ohustab rakenduste tööd, piirab teiste isikute võimalust meie teenust rakendustes kasutada või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 2. Rakenduste töö kriitiliste asjaolude tõttu ette teatamata ajutiselt peatada või lõpetada.

Meil on kohustus:

 1. Anda teile kogu teave, mida on vaja rakenduse õigeks kasutamiseks piletite ja kaartidega, kaasa arvatud keskkonnas kasutajaks registreerimiseks ning piletite ja kaartide kasutamiseks.

 2. Anda teile teavet tasude, hindade ja muude oluliste rakenduses pakutava teenuse üksikasjade kohta telefoni, e-posti või rakenduse teavituse teel.

Vastutus

Teavitused

Privaatsus

Lõppsätted

RIDANGO AS-I ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KÜPSISEPÕHIMÕTTED

Sissejuhatus

Üldsätted

Teie isikuandmed

 1. Tuvastusandmed näiteks nimi, isikukood, sünnikuupäev, isikut tõendavate dokumentidega seonduvad andmed (näiteks passi või ID-kaardi koopia).

 2. Kontaktandmed näiteks teie aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontod, suhtluskeel.

 3. Asukohaandmed näiteks pileti või kaardi valideerimise aeg, liin.

 4. Avalikest registritest saadud andmed, näiteks elukoht rahvastikuregistrist, andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist.

 5. Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed näiteks organite, asutuste või muude avalik-õiguslike isikute tehtud uurimise tulemusena saadud andmed.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus

 1. Hoida teiega kontakti ning pakkuda teile teenusele ligipääsu ja seda hallata, näiteks (a) teha teiega teenusega seotud tehinguid, (b) uuendada teie andmeid, et need oleks õiged, kontrollides isikuandmeid välisallikate kaudu, (c) teha samme teie palvel.

 2. Kontrollida reisiõigust, kaasa arvatud selleks, et (a) teha kindlaks piletite või kaartide kehtivus ja (b) lahendada seotud valideerimisvaidlused.

 3. Hinnata teenuste kvaliteeti, et mõista, kui kasulik teenus on ja kuidas seda täiustada, ning et tõendada teenusega seotud tehinguid või muud ärisuhtlust (salvestatud vestlused) teenuse osutamise eesmärgil või teenuse pakkumisele eelnevate sammude tegemiseks.

 4. Järgida muid juriidilisi õigusi, näiteks õigust koostada, esitada, üle anda ja kaitsta õigusnõudeid ning kohustusi, näiteks organite, asutuste või muude avalik-õiguslike isikute tehtud õiguslikult siduvad uurimisi.

Sirvimisstatistika, logid ja küpsised

Teie isikuandmete avalikustamine

 1. Meie töötajatele, kelle ülesannete hulka kuulub (a) teiega kontakteerumine, (b) teie isikuandmete analüüsimine, (c) rakenduste täiustamine või (d) muud teenustega otseselt seotud tegevused.

 2. Meie kolmandast isikust teenuseosutajatele, sealhulgas infotehnoloogiateenuse osutajatele, audiitorühingutele ja teistele teenuste haldamise jaoks vajalikus mahus.

Teie isikuandmete säilitamine

Teie õigused

 1. Saada teavet, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja saada ligipääs oma isikuandmetele kirjalikus või üldkasutatavas elektroonilises vormis ning võimaluse korral edastada andmed teisele teenusepakkujale (andmete porditavus). Kinnitate, et me võime kirjeldatud andmetele ligipääsu võimaldamise ja nende edastamise eest nõuda mõistlikku tasu.

 2. Nõuda isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, mittetäielikud või valed.

 3. Nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust kasutades kinnitate, et me ei saa pärast teie isikuandmete kustutamist teile enam teenuseid pakkuda. Kui teie isikuandmed kustutakse teie soovil, hoiame alles koopiad ainult sellise teabe kohta, mis on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, kohaldatavate õigusaktide või valitsuse korralduste järgimiseks, vaidluste ja probleemide lahendamiseks või teiega sõlmitud lepingu jõustamiseks.

 4. Vajaduse korral esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, seda piirata või nõusolekust loobuda. Seda õigust kasutades kinnitate, et me ei saa pärast teie isikuandmete kustutamist teile enam teenuseid pakkuda.

Kaebused

Versioon: 07.06.2019