1. Piletipoe kasutajad internetis või Ridango Pilet.ee mobiilirakenduse kasutajad nõustuvad järgima järgmisi tingimusi:

 2. Piletipoodi haldab Ridango AS, aadress Järvevana tee 7B, Tallinn 10132, Eesti, e-post: info@ridango.com

 3. Ridango müüb pileteid teiste ettevõtete ja kohalike omavalitsuste ülesandel ja eest ning ei oma õigust piletihindade kehtestamiseks või muutmiseks. Piletitega seotud õigused ja kohustused määrab ja teavitab ettevõte või asutus, kelle pileteid müüakse ja Ridango ei vastuta nende õiguste sisu ja täitmise eest ega nende õiguste ja kohustuste muutmise eest. Piletite vahetamine ja/või tagastamine määratakse ja toimub ettevõtte või asutuse poolt, kelle pileteid müüakse, kui ei ole teisiti sätestatud.

 4. Kasutajad saavad ostetud pileti(d) vastavalt valitud viisile makse tegemisel. Sõltuvalt teenusest, on Ridangol õigus lisada piletihinnale teenustasu.

 5. Alustades piletipoe lehekülje kasutamist, kasutaja nõustub, et lisaks neile küpsistele, mis on otseselt vajalikud veebis navigeerimiseks, Ridango kasutab küpsiseid kogumaks statistilist infot läbi enda või kolmandate isikute küpsiste. Kogutavat informatsiooni võime jagada oma partneritega analüüside tegemiseks.

 6. Ridango piletipoe leheküljel võivad olla viited ja lingid internetis leiduvale informatsioonile üle maailma. Kuna Ridango ei oma kontrolli nende teiste veebilehtede ja seal oleva informatsiooni üle, ei vastuta Ridango nende kodulehtede õigsuse, asjakohatuse, sisu ega informatsiooni eest.

 7. Igasugune piletipoe lehekülje, selle sisu ja andmete kasutamine (sh. piletipoele viitamine), samuti piletite müügi või edasimüügi, reklaami, ärilisel vm. viisil kasu saamise eesmärgil, sh. piletite vahendamiseks, ei ole Ridango eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud.

 8. Piletipoe kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Ridango piletipoe lehekülje toimimisse ja tehniliste lahendustesse sekkumisest. Igasugune piletipoe kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete (sh. lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine mistahes eesmärkidel on keelatud. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda piletipoe süsteemi ja lehekülje ülekoormamine või piletipoe toimimise häired, on keelatud.

 9. Piletipoe kasutamistingimuste rikkumise korral on Ridangol õigus kasutaja kasutust piirata või blokeerida kasutaja juurdepääs.

 10. Kasutamaks piletipoe kodulehte, peab kasutaja olema vähemalt 18-aastane teovõimeline isik või kui isik on 7- kuni 18-aastane, omama seadusliku esindaja nõusolekut piletipoe kasutamiseks.

 11. Piletipoodi registreerimisel kasutajad märgivad oma nime ja kontaktandmed. Kõik Ridango piletipoe külastajad annavad oma tingimusteta nõusoleku Ridangole nende isikuandmete käitlemiseks Eesti Vabariigis kohaldatava isikuandmete kaitse seaduse tähenduses. Ridango poolt käsitletavad isikuandmed nendes tingimuste raames on piiratud andmetega, mis on vajalikud piletipoe opereerimiseks ja kasutaja poolt valitud piletite müügiks. Ridango kasutab tehnilisi meetmeid tagamaks turvalist ostukeskkonda ja isikuandmete kaitse. Ridango säilitab kasutaja andmed kui vajalik teenuse pakkumiseks. Kasutajal on õigus küsida enda andmeid ja ebaõigete andmete korral paluda nende parandamist või eemaldamist.

 12. Ridangol on õigus piletipoe kasutamise tingimusi muuta ilma eelneva etteteatamiseta. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest kodulehel.

 13. Piletipoe kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.